Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Blyth s.r.o. pro prodeje zboží realizované prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.blyth.cz

1. Úvodní ustanovení
2. Uzavření kupní smlouvy
3. Kupní cena zboží a platební podmínky
4. Odstoupení od kupní smlouvy
5. Přeprava a dodání zboží
6. Práva z vadného plnění
7. Postup při reklamaci
8. Ochrana osobních údajů
9. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Blyth s.r.o., IČ: 45803811, sídlem Přátelství 1011/17, 104 00 Praha 10- Uhříněves, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 10996 (dále jen „prodávající“) se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.blyth.cz (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.

1.2. Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese www.blyth.cz, který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále také jako „zákazník - spotřebitel“).

1.4. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále také jako „zákazník - podnikatel“).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.blyth.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, nicméně pro konkrétní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající a zákazník mohou ve zvláštní smlouvě sjednat odchylná ustanovení od těchto obchodních podmínek. Takováto odchylná ujednání sjednané ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí právem České republiky. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu je uzavírána v jazyce českém.

1.7. Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím webového rozhraní e- shopu. Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednávání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

2.2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

2.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku. Nepřevezme-li si zákazník jím objednané a doposud nezaplacené zboží ani ve lhůtě 10 pracovních dnů po té, co k tomu byl prodávajícím vyzván, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícím. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednanézboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

2.5. Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je zákazníkovi oznámená formou e-mailu. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí zákazník telefonicky na tel. čísle 272 099 544 nebo e-mailem na prodej@blyth.cz.

3. Kupní cena zboží a platební podmínky

3.1. Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu e-shopu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu e-shopu jsou udávány v českých korunách (Kč) včetně i bez DPH. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Není-li uvedeno či mezi stranami sjednáno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2. Není-li uvedeno či mezi stranami sjednáno jinak prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění zákazníkem od prodávajícího popř. před předáním zboží prodávajícím k přepravě zákazníkovi.

3.3. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávce.

3.4. Kupní cenu zboží může zákazník uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Přátelství 1011, Praha 10, 104 00
b) v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7451940247/0100

3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před expedicí zboží či předání zboží zákazníkovi, nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží tak bude zákazníkovi předáno nebo expedováno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, není-li mezi stranami individuálně sjednáno jinak.

3.6. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby.V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží k vyprodání zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka popř. spolu se zbožím. 00; objednávce; KB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Zákazník - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne

4.2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem - spotřebitelem prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci (na adresu provozovny prodávajícího Blyth s.r.o., Přátelství 1011, 104 00 Praha 10, nebo emailem na prodej@blyth.cz).

4.3. V případě výše uvedeného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zákazníkem - spotřebitelem prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi ‑ spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník ‑ spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li zákazník ‑ spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi ‑ spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Jestliže zákazník ‑ spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Zákazník ‑ spotřebitel mimo jiné nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo převzetí první dodávky zboží. osobu,
b) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
c) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

4.9. Zákazník – podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy nebo v souladu s individuálně sjednanými podmínky mezi prodávajícím a zákazníkem - podnikatelem. hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li uvedené jinak zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. zboží tohoto druhu obvykle používá, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7. Postup při reklamaci

7.1. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho provozovny Přátelství 1011, Praha 10 - Uhříněves. Zákazník může informovat prodávajícího o reklamaci rovněž telefonicky na zákaznické lince tel. č. 272 099 544 nebo emailem na prodej@blyth.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží. Zákazník do zásilky uvede přesný důvod a popis reklamace a přiloží kopii daňového dokladu.

7.2. Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Veškeré osobní údaje zákazníka, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Zákazníkem prodávajícímu poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby písemného vyjádření zákazníka nesouhlasu s tímto zpracováním.. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zákazníka dobrovolné.

8.2. Nákupem v internetovém obchodě www.blyth.cz dáváte souhlas s tím, že společnost Blyth, s r.o. může použít osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Blyth s.r.o.
Přátelství 1011
104 00 Praha 10 Uhříněves
IČO: 45803811
DIČ: CZ45803811
prodej@blyth.cz
272 099 544

9.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015