Certifikáty

Certifikát ISO 9001:2015

Od roku 2005 je společnost Blyth s.r.o. zaveden systém managementu jakosti na základě mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2015. Certifikát byl vydán renomovanou mezinárodní společností SGS Czech republic, s.r.o. Certification Business Enhancement. Recertifikační audit proběhl v průběhu roku 2018.

SGS.jpg

POLITIKA KVALITY

Společnost Blyth s.r.o. nabízí již od roku 1992 komplexní poradenskou činnost v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků a je autorizovaným distributorem prestižních výrobců.

Tato politika kvality reaguje na současné a budoucí potřeby, očekávání zákazníků a zainteresovaných stran v oblastech činnosti firmy. Dlouhodobým cílem je zajišťovat pro své zákazníky vysoce kvalitní výrobky v oboru osobní ochranné pracovní prostředky s ohledem na vnitřní kontext organizace (fungování nastavených interních procesů zpracování nabídky nákupu a prodeje, skladování a expedice, kvalifikovaní pracovníci v oblasti prodeje, neustálé odborné vzdělávání) a na vnější kontext (dodržování legislativních norem z hlediska dovážených výrobků z cizích zemí, udržovat dobré vztahy se stávajícími zákazníky, udržovat vzájemnou spolupráci s dodavateli a spolehlivými dopravci).

Prostředkem ke splnění cílů společnosti je udržovat zavedený systém řízení kvality odpovídající normě ČSN EN ISO 9001:2015. Proto se společnost snaží plnit závazky, které si stanovila z jednotlivých oblasti:

 • Dodávat zákazníkům výrobky v kvalitě, termínech a v souladu s jeho požadavky, a tím kvalifikovaně uspokojovat jeho potřeby.
 • Neustále zlepšovat dosaženou kvalitu procesů a činností, a k tomu motivovat a vzdělávat své pracovníky.
 • Dlouhodobou a systematickou péčí o kvalitu vést systém k neustálému zlepšování, zabezpečení funkčnosti a efektivnosti.
 • Zajišťovat odpovídající zdroje (lidské, prostředí pro fungování procesů, infrastrukturní) pro systém kvality a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této politiky.
 • Důsledně dodržovat všechny příslušné předpisy a další související požadavky.
 • Školením zvyšovat kvalifikaci pracovníků a povědomí o nových výrobcích.
 • Dosažení minimální úrovně neshod a reklamací.

Certifikát BOZP A PO:

Společnost CIVOP-System® zabezpečuje pro naší společnost komplexní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Díky spolupráci s mezinárodními partnery systém BOZP a PO firmy CIVOP navíc reaguje na požadavky rámcové evropské směrnice 89/391/EEC, úmluvy MOP (ILO) č. 155/81 i základních dokumentů systému jakosti. Upravená struktura systému odpovídá i všem zásadám systému managementu BOZP podle ČSN OSHAS 18001:2015.

Blyth s.r.o. považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) za oblasti, které ovlivňují zásadním způsobem chod a výsledky práce naší společnosti. Proto vyhlašujeme sedm základních priorit politiky BOZP a PO.

 • Priorita č. 1: Všechny základní podnikatelské činnosti naší společnosti provádíme takovým způsobem, aby nebyly ohroženy zdraví ani životy zaměstnanců či ostatních osob, které s námi spolupracují.
 • Priorita č. 2: Pokud rizika ohrožení zdraví, životů či majetku nelze odstranit, činíme maximum, abychom tato rizika minimalizovali. Všechny činnosti vykonáváme tak, aby bylo ohrožení zdraví co nejmenší. Každého, kdo je vystaven rizikům spojeným s prací v naší společnosti, o nich informujeme, školíme, jak jim předcházet a vyžadujeme, aby dodržovali opatření stanovená k ochraně jejich života a zdraví.
 • Priorita č. 3: Všechny podnikatelské činnosti naší společnosti vykonáváme zcela v souladu s platnými právními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví i požární ochrany v ČR. Jejich dodržování pravidelně kontrolujeme a případné odchylky systematicky odstraňujeme.
 • Priorita č. 4: Naše zaměstnance pravidelně školíme z problematiky BOZP a PO, čímž zvyšujeme jejich informovanost a tím i jejich bezpečnost.
 • Priorita č. 5: V rámci zkvalitňování pracovního procesu v naší společnosti se trvale snažíme udržovat a zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců, podporovat jejich loajalitu k naší firmě a odpovědnost za ochranu vlastního zdraví a bezpečnost při práci.
 • Priorita č. 6: Pro BOZP a PO si každoročně stavujeme cíl a specifikujeme postup, kterým jeho splnění zajistíme a vytváříme podmínky, které pomohou k jeho realizaci.
 • Priorita č. 7: Věnujeme velkou pozornost preventivním opatřením souvisejícím s BOZP a PO.
  Proto byl u nás zaveden komplexní systém BOZP a PO, jehož jednotlivé kroky nám umožní nejen neustále zlepšovat BOZP a PO, ale tím i pracovní procesy a postupy v naší firmě.

Možnost stažení certifikátu v pdf formátu ZDE
873af75717659672044aa01761b22832.png

Certifikát EKO-KOM a.s.

Blyth s.r.o. potvrzuje, že námi uváděné obaly na trh, byl řádně uhrazen poplatek společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Prohlašujeme, že naše firma tímto splňuje podmínky stanovené Zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech.

Možnost stažení certifikátu v pdf formátu ZDE
eko_kom_logo.jpg