Produkty

Informace

Odběr novinek [Newsletter]

Slevy

Všechny slevy

Blyth s.r.o. : Směrnice o ochraně osobních údajů

Tato směrnice objasňuje, jakým způsobem shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje. Osobními údaji se rozumí údaje, díky nimž je možno Vás ztotožnit – například Vaše jméno, e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu. Vaše osobní údaje jsou pro nás důležitou hodnotou a naším cílem je, abychom je užívali zodpovědně a zajistili jejich bezpečné uchovávání. Chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje užíváme, obraťte se na nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme k různým účelům, včetně:

 • Přijímání a plnění objednávek
 • Zpracování plateb
 • Komunikace s dodavateli
 • Vedení účtů a dalších obchodních záznamů
 • Provádění marketingových, elektronických a jiných služeb
 • Dodržování legálních nebo regulačních požadavků
 • Vyřizování reklamací nebo dotazů od našich zákazníků
 • Vytváření datových analýz určených ke sledování a zlepšování výkonu naší webové stránky.

Věříme, že je v našem legitimním zájmu nebo je nezbytné pro výkon smlouvy, sbírat a používat osobní údaje k vedení našeho podnikání a k poskytování služeb, o které jste požádali. V některých případech máme legální povinnost použít nebo zveřejnit osobní údaje, například, abychom vyhověli požadavku úředního orgánu.

Sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, nicméně budeme tak činit vůči osobám, které tyto údaje potřebují znát, a pouze bude-li to nezbytné nebo budeme-li povinni údaje sdílet. Osobní údaje můžeme sdílet, když kupujeme nebo prodáváme podnik nebo aktiva. Usilujeme o zavedení nezbytných bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, za něž neseme dle právních předpisů odpovědnost, byly nadále řádně chráněny a užívány odpovídajícím způsobem i třetími osobami, které jimi budou disponovat.

Předáváme osobní údaje do zámoří?

Někdy, například v rámci plnění objednávky, musíme osobní údaje odeslat do zámoří. Jsme-li nuceni tak učinit, usilujeme o zavedení nezbytných bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou i nadále řádně chráněny a užívány odpovídajícím způsobem, ať se nacházejí kdekoli. Toho obvykle dosáhneme smluvními prostředky.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Usilujeme o to, abychom Vaše údaje uchovávali pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné pro naše obchodní potřeby a v souladu s veškerými právními a regulačními povinnostmi jejich uchovávání po určitou dobu. Bez ohledu na to, jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat, zajistíme, aby byly řádně chráněny a zodpovědně užívány.

Jaká práva ke svým osobním údajům máte?

Máte následující práva:

 • Získat kopii Vašich osobních údajů nebo ji převést k jiné organizaci
 • Opravit nepřesné osobní údaje
 • Vymazat Vaše osobní údaje, pokud jejich uchovávání není nadále odůvodněné
 • Zakázat použití Vašich osobních údajů – tj. nepřistupovat nebo nepoužívat
 • Ohradit se proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

Vždy Vám poskytneme práva, která Vám po právu náleží, avšak výše uvedená práva jsou právy kvalifikovanými (relativními). Žádosti budou posuzovány jednotlivě.

Jste povinni nám své osobní údaje poskytnout?

Nejste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, avšak může to být nezbytné v případě, kdy uzavíráte smlouvu o výkonu našich služeb. Pokud nám neposkytnete Vaše osobní údaje, které potřebujeme, nebudeme schopni Vám poskytnout naše služby.

Používáme systém automatizovaného rozhodování?

Automatizované rozhodování můžeme provádět, když užíváte naši webovou stránku. Sem spadá i poskytování obsahu na základě Vašeho chování online. Díky tomu můžeme zobrazovat obsah, který je pro Vás relevantní.

Používáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme použít k marketingovým účelům, ale snažíme se kontaktovat pouze osoby, které chtějí dostávat marketingová sdělení. Pokud s marketingovými sděleními nesouhlasíte – ať již elektronickými, nebo jinými – dejte nám prosím vědět, a my Vás přestaneme kontaktovat.

Používáme cookie?

Ano, používáme soubory cookie, abychom zajistili správné fungování naší webové stránky, abychom sledovali její používání a zobrazovali obsah, u něhož věříme, že pro Vás bude relevantní. Pokud se u nás zaregistrujete nebo budete nadále používat naši stránku, potom souhlasíte s naším používáním souborů cookie.

Cookies můžete zablokovat úpravou nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud se však rozhodnete blokovat všechny cookie, může se stát, že nebudete mít přístup k celé naší stránce či určitým jejím částem a některé speciální vlastnosti (features) nebudou pracovat správně.

Na koho se můžete obrátit se stížností, máte-li pochybnosti?

Pokud máte jakékoli pochybnosti o způsobu, kterým nakládáme s Vašimi osobními údaji, nejprve se prosím obraťte na nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a my se vynasnažíme Vám pomoci. Pokud nebudeme schopni Váš problém vyřešit k Vaší spokojenosti, potom se můžete obrátit na Váš místní úřad pro ochranu osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/ , posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

 

 

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@blyth.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Blyth s.r.o., se sídlem Přátelství 1011/17, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 458 03 811 ( dále jen „Společnost") při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Hlavním cílem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Za tímto účelem provedla Společnost rozsáhlý interní audit, na jehož základě implementovala vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů zákazníků, fyzických osob.

Společnost výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.

Při naší obchodní činnosti jsme připraveni vždy a především hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování).

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům. Subjekt údajů může u Společnosti kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, případě zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Dále může Subjekt údajů žádat o sdělení, odkud Osobní údaje Společnost získala. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.
 • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že Společnost musí vymazat Osobní údaje Subjektu údajů pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.
  PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které Společnosti poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmí Společnost Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na tomto emailu gdpr@blyth.cz písemně na adrese sídla Společnosti.

v Praze dne 9. 5. 2018

Za správce osobních údajů - společnost Blyth s.r.o. Jitka Štrosová, pověřená agendou GDPR